หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
 
นายบรรหาญ เนาวรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
อบต.โก่งธนู ยินดีต้อนรับทุกท่าน ติดต่อโทร. 036-781-642 ค่ะ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.kongthanu.go.th/or... โครงสร้างมี 2 ส่วน ส่วนด้านบนเป็นโครงสร้างของฝ่ายการเมืองซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารได้แก่ นายก,รองนายก และเลขา ส่วยสภาประกอบด้วย ประธานสภา รองประธานสภา เลขาสภา และสมาชิก อบต. ส่วนด้านล่างเป็นของฝ่ายราชการ ประกอบด้วยปลัด และหัวหน้ากองช่าง กองคลัง และสำนักปลัด
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.kongthanu.go.th/st... ข้อมูลผู้บริหารอยู่ฝั่งด้านซ้ายหน้าโฮมหลักตรงเมนูบุคลากร ซับเมนูย่อยผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยนายก,รองนายก, เลขานายก และมีปลัดฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ  และเมนูหัวหน้าส่วนราชการประกอบไปด้วยปลัดและหัวหน้ากองช่าง กองคลัง และสำนักปลัด
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.kongthanu.go.th/pr... อยู่หน้าโฮมหลักของเว็บไซต์ตรงหัวข้อ ข้อมูลหน่วยงาน เมนูย่อยอำนาจหน้าที่ ประกอบไปด้วย URL ที่ 1. เป็นอำนาจตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537, URL ที่ 2. เป็นอํานาจหน้าที่ตามพระราชบญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่วน URL ที่ 3 และ 4 เป็นข้อกฎหมาย
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.kongthanu.go.th/pr... อยู่หน้าโฮมเพจหลักของเว็บไซต์ตรงหัวข้อ แผน เมนูย่อยแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในเล่มแผนประกอบไปด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 : ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 : การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 4 : การติดตามและประเมินผล  ซึ่งในส่วนสาระสำคัญ ในส่วนวิสัยทัศน์, ยุทธศาสตร์, เป้าประสงค์,ตัวชี้วัด,ค่าเป้าหมาย,กลยุทธ์,จุดยืนและความเชื่อมโยง อยู่ที่หน้า 50 - 71 หมายเหตุ ยุทธศาสตร์อยู่ที่หน้า 50 เป้าหน้า 52 และตัวชี้วัดอยู่หน้า 52 ส่วนตัวชี้วัดแต่ละโครงการดูได้ที่หน้า 97 เป็นต้นไป
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.kongthanu.go.th/co... อยู่หน้าโฮมเพจหลักของเว็บไซต์ตรงหัวข้อ หัวข้อมูลหน่วยงาน เมนูย่อย  ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.kongthanu.go.th/pr...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.kongthanu.go.th/ne... url ที่ 1 เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.kongthanu.go.th/we... URL ที่ 2 : จะเป็นหน้าโฮมเพจหลักด้านขวามือมุมล่างจะมี Messenger Live  เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นช่องทางถาม-ตอบปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆที่สนใจ
o9 Social Network https://www.kongthanu.go.th/ho... URL ที่ 1 : จะเชื่อมโยงโดยตรงไปยัง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
URL ที่ 2 : จะเป็นหน้าโฮมเพจหลักด้านล่างสุด จะมี link ตรงข้อความนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคลิกแล้วจะ Link ไปยัง URL ที่ 1
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.kongthanu.go.th/we... URL ที่ 1 จะเชื่อมโยงโดยตรงไปยัง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
URL ที่ 2 จะเป็นหน้าโฮมเพจหลักด้านล่างสุด จะมี link ตรงข้อความนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้างๆนโยบาย้ว็บไซต์ เมื่อคลิกแล้วจะ Link ไปยัง URL ที่ 1
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.kongthanu.go.th/pr...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.kongthanu.go.th/pr...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.kongthanu.go.th/pr...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.kongthanu.go.th/pr...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.kongthanu.go.th/se...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.kongthanu.go.th/pr...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.kongthanu.go.th/pr...
o18 E-Service https://www.kongthanu.go.th/ho... E Service จะอยู่บริเวณด้านล่างใต้ สายตรงปลัดมีลักษ,ะเป็น Qr Code เป็นแบบคำร้องการจัดเก็บขยะอัตราย ขยะติดเชื้อ และคำร้องขอเงินฌาปณกิจกองทุนธนาคารขยะ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.kongthanu.go.th/ne...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.kongthanu.go.th/pr...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.kongthanu.go.th/pr...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.kongthanu.go.th/pr...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.kongthanu.go.th/pr...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.kongthanu.go.th/pr...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.kongthanu.go.th/pr...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.kongthanu.go.th/pr...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.kongthanu.go.th/pr...
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.kongthanu.go.th/co...
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.kongthanu.go.th/pr...
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.kongthanu.go.th/pr...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.kongthanu.go.th/pr...
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.kongthanu.go.th/pr...
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.kongthanu.go.th/pr... Url ที่ 1.รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ส่วน Url ที่ 2. รายงานการรับของขวัญฯ สำหรับบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.kongthanu.go.th/pr...
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.kongthanu.go.th/pr...
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.kongthanu.go.th/pr...
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.kongthanu.go.th/pr...
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.kongthanu.go.th/pr...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.kongthanu.go.th/pr...
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.kongthanu.go.th/pr...
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.kongthanu.go.th/pr...
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.kongthanu.go.th/pr...
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.kongthanu.go.th/pr...
 
  (1)  
 
สายตรงปลัด
โทร : 081-947-8570
รับเรื่องร้องเรียน
นายบรรหาญ เนาวรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 13240 โทรศัพท์ : 036-781-642 โทรสาร : 036-781-642
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
จำนวนผู้เข้าชม 7,558,252 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10