องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 

  มอบเงิน สวัสดิการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ธนาคารขยะ
  ทีมงาน"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เ
  4 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงบ่าย ทีมงาน"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี สอนขั้นตอนในการแปรรูป กล้วยไข่ฉาบ กล้วยหอมฉาบ มันม่วงฉาบ เผือกฉาบ ฟักทองฉาบ พร้อมทดลองเข้าเครื่องอบแห้ง ข
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ทำการ อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
 
แผนยุทธศาสตร์การศึกษา อบต.
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี อบต.
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี อบต.

แผนยุทธศาสตร์การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนพัฒนาการการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาการการศึกษาสามปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานบริหารจัดการขยะและธนาคารน้ำใต้ดิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
แผนงานป้องกัน ฯ
การบริหารงานบุคคล
 
งานบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โก่งธนู
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โก่งธนู
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล

กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง +
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


 

 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560